Kodi muli ndi funso kwa Gogo Nana?

Funsani mafunso anu lero

Ngati mukufuna kufunsa Gogo funso lanu tumizani uthenga wapa lamya pa manambala awa: 0999 3535353 kapena pa 0888 353535.

Share your feedback